1. Allmänt

Dessa allmänna villkor ska tillämpas på Säkerhetsteknik i Örestad AB:s leveranser av produkter och tjänster. De utgör en del av de avtal som skriftligen ingås mellan Parter. De tillämpas även vid beställningar via mejl eller telefon som inte föregås av skriftliga avtal.

Dessa villkor ersätter alla tidigare Allmänna villkor mellan Parter.

Utöver dessa Allmänna villkor gäller de villkor som återfinns i Parters individuella avtal och separata uppdragsavtal samt tillhörande bilagor.

2. Definitioner

Avtalet – Parternas avtal avseende köp av utrustning och tjänster
Individuellt avtal – de individuella villkor som avtalats mellan Parter och finns specificerat på Avtalet
Separat Uppdragsavtal – specifik avtalstyp ex Jour-, Akut-, Funktions-, CCTV- och Larmavtal
Konsument – en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet
Kund – den Näringsidkare som anges på Avtalet
Beställare – den som kontaktar Leverantör å Kunds vägnar
Leverantör – Säkerhetsteknik i Örestad AB
Näringsidkare – En fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna verksamheten
Personal – de av Leverantör utsedda att utföra beställt arbete
Parter – Kund och Leverantör

3. Villkor för köp av utrustning

Utrustning är Säkerhetstekniks tills full betalning erhållits.

4. Ändring av villkor

Leverantör äger rätt att ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg träder i kraft en (1) månad efter att Leverantör informerat Kund eller tillgängliggjort de uppdaterade villkoren ex genom publicering på Leverantörs hemsida.

5. Generell prisreglering

Prisreglering sker i relation mot, men inte begränsat till, förändrade kostnader inom verksamhetsområdet. Reglering träder i kraft en (1) månad efter att Leverantör informerat Kund elektroniskt eller via information på faktura.

6. Debitering, avgifter och mervärdesskatt

Alla priser är angivna och kommuniceras i SEK.

Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande bestämmelser. Res- och arbetstid vid arbete åt kund debiteras per påbörjad timme, enligt vid var tid gällande prislista.

Bilkostnader debiteras baserat på zonindelning eller kilometertaxa, enligt vid var tid gällande prislista.

Extra avgifter som föranleds av uppdraget såsom biltullar, färje- och broavgifter m.fl. debiteras med 10% påslag. Leverantör äger rätt att debitera tillägg p.g.a. tillfälliga kostnadsökningar, ex. bränsletillägg.

Tillkommande avgifter såsom miljö-, administration- och fakturaavgift etc. faktureras, enligt vid var tid gällande prislista.

7. Betalningsvillkor

Betalning ska erläggas 15 dagar netto från fakturadatum.

Vid försenad betalning utgår sedvanlig betalningspåminnelse. Om betalning därefter ej erläggs överlämnas ärendet till inkasso. Påminnelseavgift utgår, enligt vid var tid gällande prislista, samt dröjsmålsränta med 8% från förfallodag. Därutöver skall Kund ersätta Leverantör för eventuella indrivningskostnader.

Leverantör förbehåller sig rätten att avstå från att skicka ut påminnelsefaktura och i stället lämna förfallen fordran till inkasso eller annan indrivning.

Leverantör äger rätt att skicka eventuell påminnelsefaktura som pappersfaktura till vid var tid gällande prislista.

Ovanstående betalningsvillkor gäller oavsett om Kund mottagit en faktura från Leverantör eller inte.

8. Förskottsbetalning

Om Kunds handlingsätt eller ekonomiska förhållande är sådana att det finns skäl för Leverantör att anta att Kund inte kommer att erlägga full betalning får Leverantör avbryta sitt fullgörande av Avtalet och kräva betalning i förskott eller betryggande säkerhet för att återuppta fullgörandet. Leverantör ska snarast skriftligen meddela Kund om beslut att avbryta sitt fullgörande av Avtalet.

Försäljning av produkt eller tjänst till Konsument föregås alltid av förskottsbetalning.

9. Faktura

Kund ska tillse att Leverantör har tillgång till vid var tid korrekt fakturaadress.

I de fall Kund har önskemål om specifik fakturamärkning ska Leverantör skriftligen informeras om detta i samband med beställning eller avtalstecknande.

I de fall Kund inte informerat om önskad fakturamärkning i god tid innan fakturering och detta föranleder kreditering och ny faktura utgår en administrationsavgift, enligt vid var tid gällande prislista.

Önskar Kund byta metod för fakturamottagning ska Leverantör skriftligen informeras med nödvändig information för genomförande.

10. Kreditupplysning

Inför avtalstecknande likaså under avtalstiden äger Leverantör rätt att utföra kreditupplysning på Kund.

11. Överlåtelse av kundfordran

Leverantör äger rätt att överlåta hela eller delar av sin fordran till tredje part.

12. Fakturaanmärkning

Eventuella anmärkningar mot faktura ska skriftligen vara Leverantör tillhanda inom tio (10) dagar från fakturadatum. Därefter kan invändningar mot fakturan ej längre göras.

13. Kunduppgifter

Kund ansvarar för att:

14. Avtalstid

Avtalet är bindande efter båda Parters undertecknande. Avtalet gäller tre (3) år från Avtalets undertecknande. Förlängning sker därefter med ett (1) år i taget om skriftlig uppsägning inte skett tre (3) månader före avtalstidens utgång.

15. Kunds åtagande

Kund åtar sig att:

16. Leverantörs åtagande

Leverantör åtar sig att:

17. Personalens säkerhet

Vid fara för personalens säkerhet, exempelvis:

äger Leverantör rätt att avbryta arbetet hos Kund. Leverantör ska informera Kund om orsak och eventuella åtgärder som behöver vidtas för fortsatt arbete. Leverantör äger rätt att fakturera Kund för det planerade arbetet såsom om det kunnat slutföras.

18. Tredje part

Avtalets uppdrag utförs av Leverantör eller av Leverantör utsedd underleverantör. Leverantör ansvarar för underleverantörs arbete.

I det fall en tjänst inom Avtalet tillhandahålls av tredje part äger Leverantör rätt att byta ut denne tredje part utan Kunds samtycke och utan att Kund äger rätt att säga upp Avtalet.

I det fall Kund beställer en tjänst inom Avtalet av tredje part svarar Leverantör ej för uppkomna kostnader.

19. Rätt till uppsägning av Avtal

Om Kund ej erlägger full betalning av upplupna fordringar senast en (1) månad efter skriftlig påminnelse har Leverantör rätt att säga upp Avtalet. Leverantör har utöver dröjsmålsränta och eventuella indrivningskostnader rätt till ersättning för den skada detta orsakar. Om Leverantör säger upp Avtalet i enlighet med denna punkt ska Kund erlägga samtliga kvarvarande fordringar.

I de fall tjänsten, enligt Leverantör, inte kan utföras ändamålsenligt och Kund ej hörsammar nödvändiga åtgärder, äger Leverantör rätt att omgående säga upp Avtalet.

Ex: utrustning är utsliten eller i sådant skick att full funktion inte kan åstadkommas.

Part äger rätt att utan hinder skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott. Avtalsbrott från Kunds sida som medför Avtalets upphörande i förtid ger Leverantör rätt till skadestånd med ett belopp motsvarande det återstående värdet av Avtalets giltighetstid fr.o.m. datum för upphörande.

I de fall Leverantör p.g.a. Kunds avtalsbrott lider skada som överstiger nämnda ersättningar ska Kund tillika ersätta Leverantör med sådant överskjutande belopp.

20. Överlåtelse av Avtal

Kund äger ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan Leverantörs skriftliga medgivande.

Leverantör äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet.

21. Avslut av Avtal

Vid avslut av Avtal åtar sig Leverantör att, om inget annat avtalats, i utbyte mot ersättning enligt vid var tid gällande prislista, endast gentemot Kund vidta sådana åtgärder som krävs för fortsatt drift och förvaltning av de system som omfattas av Avtalet.

22. Garanti

Om inget annat anges gäller ett (1) års garanti på produkter. Vid garantifel byter Leverantör produkt kostnadsfritt.

Garanti gäller ej om felet beror på eller orsakats av

Garanti gäller ej på förbrukningsvaror.

23. Reklamation

Kund ska, utan dröjsmål, skriftligen underrätta Leverantör vid upptäckt av fel på produkt eller tjänst. Reklamation ska göras inom två (2) månader från tidpunkt för färdigställt arbete. Senare inkommen reklamation beaktas ej.

24. Sekretess

Part får inte, utan den andra partens godkännande, till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter av konfidentiell natur, om Avtalet, eller om den andra parten i annan utsträckning än vad som krävs för Avtalets genomförande. Sekretess gäller även uppgifter skyddade enlig lag om skydd för företagshemligheter. Part skall genom tystnadsförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess iakttas. Sekretesskyldighet gäller även om Avtalet i övrigt upphör att gälla. Sekretess gäller inte när part är skyldig enligt lag att lämna uppgifter.  

25. Ansvarsbegränsning

Leverantörs åtagande enligt Avtalet omfattar ej fel i anläggning som orsakats av eller är till följd av

Leverantör ansvarar ej heller för direkta, indirekta skador eller förluster som uppstått till följd av fel på anläggning eller genom att anläggning är eller har varit ur drift.

26. Force majeure

Om Leverantörs fullgörande av förpliktelser enligt Avtalet hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som ligger utanför Leverantörs kontroll befrias Leverantör från skyldigheter. Följande exempel på omständigheter som anses vara befrielsegrundande:

27. Tvist

Eventuella tvister rörande tolkning och tillämpning av Avtalet skall hänskjutas till skiljedomsförfarande. Avtalet är underkastat svensk rätt och praxis.

Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler. Reglerna om förenklat skiljeförfarande ska tillämpas, om inte Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd med beaktande av tvistens svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att reglerna om ordinärt skiljeförfarande ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Skiljerådet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Leverantör äger alltid rätt att föra talan angående förfallna fordringar i allmänna domstolar eller myndigheter. Skiljeförfarande som påkallats samt information som framkommer under sådant förfarande, liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet, omfattas av sekretess och får inte i frånvaro av motparts uttryckliga medgivande föras vidare till tredje man. En Part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan sekretessbelagd information för att bevara sin rätt i förhållande till den andre parten eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag eller liknande.

Tvist med Konsument hanteras i första hand av ARN (Allmänna reklamationsnämnden).

28. Personuppgiftshantering

Leverantör behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande integritetspolicy.
Se vår integritetspolicy här.

Ladda ner våra Allmänna villkor som PDF.

Fastställd 2022-12-02